Uitnodiging Jaarvergadering 2016

Beste leden,

Bij deze willen wij u uitnodigen voor de 57e jaarvergadering van V.C.B. op maandag 19 september a.s. in de kantine van ons clubgebouw, aanvang 20.00 uur.

De vergadering is verplicht voor alle leden van 16 jaar en ouder. Ouders van onze jeugdleden zijn ook, als toehoorder, van harte welkom. Het bestuur gaat deze avond een aantal belangrijke en grote investeringsvoorstellen doen, zoals kunstgras, overkapping, verbouwen kantine en bar. Uw stem daarin vinden wij zeer belangrijk en derhalve stellen wij uw aanwezigheid op prijs.

Indien u niet in de gelegenheid bent om op deze avond aanwezig te zijn, verzoek ik u vriendelijk dit liefst per mail aan de secretaris Adri van Gils te melden.

Agenda

 1. Opening door de Voorzitter a.i.
 2. Benoeming Voorzitter in functie door ALV.
 3. Ingekomen stukken
 4. Notulen vorige jaarvergadering
 5. Jaarverslag secretaris
 6. Jaarverslag wedstrijdsecretaris
 7. Jaarverslag jeugdsecretaris
 8. Financieel verslag van de penningmeester
 9. Verslag en benoeming kascontrole commissie
 10. Bestuursbesluiten en mededelingen
 11. Investeringsvoorstellen
 12. Bestuursverkiezingen/rooster van aftreding
 13. Jubilarissen
 14. Rondvraag
 15. Sluiting

Volgens het rooster van aftreden zijn Arthur Brekelmans en Anja Priems aftredend. Anja stelt zich herkiesbaar. Het bestuur van VCB draagt Mike van Spall voor als kandidaat voorzitter.

Ingekomen stukken dienen uiterlijk één week voor aanvang van de jaarvergadering ontvangen te zijn. Tevens kunt U op verzoek inzage krijgen in de notulen van de vorige jaarvergadering. Ook is het mogelijk vooraf inzage te krijgen in het financieel verslag van de penningmeester betreffende het seizoen 2015-2016.

Wij vertrouwen op uw aanwezigheid.

Met sportieve groet, namens het bestuur,

 

Secretaris Adri van Gils

Vincent van Goghlaan 39

5056 CS Berkel-Enschot

E-mail: adrivangils@home.nl