Uitnodiging Jaarvergadering 20 september 20.00 uur

Biezenmortel, 31 augustus 2021

Beste leden,                                                               

Het bestuur van VCB nodigt u uit voor de 61e jaarvergadering van V.C.B. op maandag 20 september a.s. in de kantine van ons clubgebouw, aanvang 20.00 uur.

De vergadering is verplicht voor alle leden van 16 jaar en ouder. Ouders van onze jeugdleden en vrijwilligers zijn ook van harte welkom. Bent u verhinderd, worden we hiervan graag per mail op de hoogte gesteld. info@vcbbiezenmortel.nl   

 

Agenda

 1. Opening door de Voorzitter.
 2. Ingekomen stukken
 3. Notulen vorige jaarvergadering en jaarverslagen.
 4. Financieel verslag van de penningmeester
 5. Verslag en benoeming kascontrole commissie
 6. Bestuursverkiezingen/rooster van aftreding
 7. Jubilarissen
 8. Bestuursvoorstellen tw: Corona, Verbouwing Kantine en 60 Jarig Jubileum
 9. Bestuursbesluiten en mededelingen
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Volgens het rooster van aftreden waren Conny Mallens en Adri van Gils aftredend in 2020. Beiden stellen zich verkiesbaar. Mike van Spall geeft aan te stoppen als voorzitter na het Jubileum. Tegenkandidaten kunnen zich kenbaar maken bij het bestuur 2 weken voor aanvang van de algemene ledenvergadering met steun van minimaal 10 stemgerechtigde leden.

Ingekomen stukken dienen uiterlijk één week voor aanvang van de jaarvergadering ontvangen te zijn. Het is mogelijk vooraf inzage te krijgen in het financieel verslag van de penningmeester betreffende het seizoen 2020-2021.

Wij vertrouwen op uw aanwezigheid.

Met sportieve groet, namens het bestuur,

Secretaris Adri van Gils

Capucijnenstraat 1

5074 PE Biezenmortel

E-mail: info@vcbbiezenmortel.nl