Uitnodiging: 9 oktober 63ste jaarvergadering

Biezenmortel, 12 september 2023

Beste leden,                                                                                     

Het bestuur van VCB nodigt u uit voor de 63e jaarvergadering van V.C.B. op maandag 9 oktober a.s. in de kantine van ons clubgebouw, aanvang 20.00 uur.

De vergadering is verplicht voor alle leden van 16 jaar en ouder. Ouders van onze jeugdleden en vrijwilligers zijn ook van harte welkom. Bent u verhinderd, worden we hiervan graag per mail op de hoogte gesteld op info@vcbbiezenmortel.nl.

Agenda:

1.            Opening door de Penningmeester.

2.            Ingekomen stukken

3.            Notulen vorige jaarvergadering en jaarverslag.

4.            Financieel verslag van de penningmeester

5.            Verslag en benoeming kascontrole commissie

6.            Bestuursverkiezingen/rooster van aftreding

7.            Jubilarissen

8.            Bestuursvoorstellen:

  • Contributieverplichting voor komend seizoen bij te late opzegging
  • Aanvullen jeugd teams om tot een goede indeling te komen, mogelijk d.m.v.: Creatieve routes om extra jeugd te werven, eventuele samenwerking met andere clubs

9.            Bestuursbesluiten en mededelingen

10.         Rondvraag

11.         Sluiting

De voorzittersfunctie en secretarisfunctie is nog vacant. Kandidaten kunnen zich kenbaar maken bij het bestuur 2 weken voor aanvang van de algemene ledenvergadering met steun van minimaal 10 stemgerechtigde leden.

Ingekomen stukken dienen uiterlijk één week voor aanvang van de jaarvergadering ontvangen te zijn. Het is mogelijk vooraf inzage te krijgen in het financieel verslag van de penningmeester betreffende het seizoen 2022-2023.

Wij vertrouwen op uw aanwezigheid.

Met sportieve groet, namens het bestuur,

Martijn van den Brand

Achthoevenstraat 54

5071 AT  Biezenmortel

E-mail: info@vcbbiezenmortel.nl